Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи. Програмування в середовищі TurboPascal (FreePascal)

New Balance Womens Shoes

[Текст]: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт для студ. напряму підготов. «6.050403 Інженерне матеріалознавство» / Уклад.: О.В.Степанов, Ю.І.Богомол, О.В.Борисенко - К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Ч.2. – 56 с.

Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ» (Протокол № 3 від 26.11.2009 р.)

 

 

 

 

Зміст

Вступ

Лабораторна робота № 1 Розв’язок алгебраїчних рівнянь методом дотичних (Ньютона). [PDF] - 166 kB

Лабораторна робота № 2 Розробка програм розв’язання системи лінійних рівнянь методом Гауса.[PDF] - 159 kB

Лабораторна робота № 3 Розробка програми для розв’язання системи лінійних рівнянь методом ітерації.[PDF] - 191 kB

Лабораторна робота № 4 Розробка програми для інтерполювання таблично заданих даних за першою формулою Ньютона.[PDF] - 214 kB

Лабораторна робота № 5 Розробка програми для апроксимації (наближення) табличних даних поліномом за методом найменших квадратів.[PDF] - 162 kB

Лабораторна робота № 6 Розробка програми для наближеного інтегрування функції однієї змінної.[PDF] - 214 kB

Лабораторна робота № 7 Використання даних типу запис (record).[PDF] - 241 kB

Лабораторна робота № 8 Використання файлів для зберігання інформації.[PDF] - 304 kB


Індивідуальні теми для розрахункової роботи [pdf]