Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

к.т.н., професор

Heel Shoes Boat Shoes

Народився 19 травня 1942 року в СРСР, Воронежської області під час евакуаціїї.

У 1964 році закінчив Київський політехнічний інститут, механіко-технололгічний факультет. З фахом інженер-металург по спенціальності “Металознавство та термічна обробка” зі спеціалізації “Порошкова металургія”.

З 1965 року працює в Київському політехнічному інституті на кафедрі “Рідкісних металів та порошкової металургії” (тепер “Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії”) асистентом, старшим викладачем, доцентом і з 1989 року професором. У 1971 році захистив дисертацію і йому було присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук. У 1991 році він отримав вчене звання професора по кафедрі “Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії”.

Приймав активну участь в становленні та оснащенні кафедри, яка була організована у 1963 році. Безпосередньо за його участю були створені та оснащені обладнанням лабораторії кафедри по нанесенню покриттів газотермічними методами та по отриманню порошків диспергуванням розплавів газами та рідиною.

За час роботи на кафедрі підготував та читав курси лекцій "Матеріали ядерної енергетики та ракетної техніки", "Порошкова металургія", "Фізико-хімічні основи порошкової металургії" та інші.

Тепер читає лекції з дисциплін: "Основи отримання порошкових та композиційних матеріалів"; "Теорія процесів формування структури та властивостей порошкових та композиційних матеріалів"; "Теорія та технологія пресування та спікання порошкових та композиційних матеріалів"; "Отримання гетерофазних порошків"; "Додаткові розділи теорії та технології порошкових та композиційних матеріалів"; "Матеріали для нанесення покриттів"

Керує науково-дослідною роботою студентів під час виконання курсових та дипломних робіт а також роботами магістрантів. Він є автором та співавтором понад 30 підручників, навчальних посібників та методичних розробок. Серед них:

Cтепанчук А.Н. Физико-химические основы получения порошков металлов и сплавов. – К.: УМК ВО УССР, 1989, – 184 с.

Степанчук А. Н., Билык И. И., Бойко П. А. Технология порошковой металлургии. К.: "Вища школа", –1989, – 415 с.

Степанчук А. Н. Закономерности прессования порошковых материалов.– К.: УМК ВО, 1992, – 176 с.

Степанчук А. М. Теоретичні та технологічні основи отримання порошків металів, сплавів і тугоплавких сполук. – К.: Видавництво “Політехніка”, – 2006. – 353 с.

Дубовий О. М., Степанчук А. М. Технологія напилення покриттів. – Миколаїв: Видавництво НУК, 2007. – 235 с.

Ристич М. М., Самсонов Г. В., Степанчук А. Н. и др. Порошковая металлургия. Физические и физико-химические основы. Румуния: Наука, 1973, – 255 с.

Проф. А.М.Степанчук є науковим керівником наукового напрямку "Розробка теоретичних та технологічних основ створення композиційних матеріалів за участю тугоплавких сполук, у тому числі для нанесення газотермічних покриттів".

Безпосередньо за участю проф. Степанчука А.М. були проведені наукові розробки по вивченню властивостей тугоплавких сполук та виясненню їх природи. Для цього були вивчені закономірності одержання плавлених тугоплавких сполук в автоклавах з використанням низькотемпературної плазми. Розкрита фізико-хімічна сутність явищ , які супроводжують процес плавління тугоплавких сполук та їх сплавів.

Систематичне вивченя електрофізичних властивостей плавлених тугоплавких сполук та їх сплавів (мікротвердість, електропровідність,КТР, коефіцієнт випромінювання, робота виходу електронів, термо-е.р.с. та інші.) дозволило встановити, що значення цих величин узгоджуються з уявленнями про їх природу згідно моделі твердого тіла, яка базується на кофігураційній локалізації валентних електронів, які є відповідальними за зв’язки Ме-Ме та Ме-(С,N,В). На базі аналізу цих сил запропоновано схему їх зміни у залежності від полження карбідостворюючого перехідного металу в періодичній системі та складу сполуки.

Науковим результатом цього напрямку є розробка принципів створення композиційних покриттів за участю тугоплавких сполук та технологічних процесів нанесення покриттів з них.

Під керівництвом проф. Степанчука А.М. на кафедрі вперше в Україні започатковано нанесення покриттів за допомогою гнучких порошкових шнурів, приймав участь у створенні виробництва гнучких порошкових шнурів на теренах СРСР (Спільне радянсько-французське підприємство “Технікорд”, м.Люберці, Московської обл.).

Для створення композиційних покриттів розроблено зв’язуюче та технологічні варіанти його одержання - самофлюсівний сплав на основі заліза, який також може використовуватись для нанесення покриттів індивідуально, так як має властивості подібні до широко розповсюдженого матеріалу для нанесення покриттів самофлюсівного сплаву на основі нікелю, але з більш високою вартістю.

Роботи по ненесенню композиційних покриттів покриттів знайшли своє впровадження на таких підприємствах як Криворіжський турбінний завод “Восход” (Україна), підприємство”Технікорд” при НДІГХС, м.Люберці (Росія), Навоїнський гірничо-добувний комбінат (Казахстан), були створені дільниці по нанесенню покриттів на ряді підприємств, зокрема на Броварському ремонтно-механічнму заводі (Україна).

Проф. А.М. Степанчук приймав безпосередню участь в наукових роботах по розробці інструментальних матеріалів – безвольфрамових твердих сплавів. Вперше в Україні за його участю була започаткована розробка порошкового інструменту для магнітно-абразивної обробки, які у подальшому знайшли свій розвиток у роботах співробітників кафедри (В.Я.Шлюко, А.М.Степанчук, І.І.Білик, Т.Я.Гридасова, О.В.Степанов, В.С.Майборода та інші). Було розроблено цілий ряд матеріалів та пристроїв для магнітно-абразивної обробки.

За участю та під керівництвом проф. Степанчука А.М. розроблені промислові та напівпромислові технологічні процеси одержання плавлених тугоплавких сполук, абразивних та магнітно-абразивних матеріалів, виготовлення гнучких порошкових шнурів з композиційних матеріалів за участю тугоплавких сполук та технологічні процеси нанесення покриттів за їх допомогою газотер-мічними методами. Складені технологічні інструкції та технічні умови на матеріали та процеси.

За результатами наукової та науково-методичної діяльності проф. Степанчук А. М. опублікував понад 270 праць.

Підвищення кваліфікації

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, 2022 р. "Сучасний стан отримання керамічних матеріалів на основі твердих тугоплавких сполук та їх властивості"

intellect.compnano.kpi.ua/profile/sam57

тел.   (044) 204-91-16

e-mail: