Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

 

Григорій Валентинович Самсонов (1918-1975)

Організатор в КПІ кафедри порошкової металургії та рідкісних металів (теперішня назва: кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії)

Засновник наукової школи "Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів"


Генеалогічне дерево наукової школи "Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів" 

Напрями наукової діяльності викладачів кафедри

Лобода П.І.,
д.т.н., проф. 
 1. Матеріалознавство тугоплавких сполук, теорія і практика одержання чистих високотемпературних керамічних матеріалів поліфункціонального застосування;
 2. Дослідження закономірностей зародкоутворення та кінетики росту кристалів із бінарних та тернарних розплавів;
 3. Розроблення теоретичних основ процесу вирощування крупних, структурно і хімічно досконалих монокристалів тугоплавких боридів з наперед заданою кристалографічною орієнтацією;
 4. Вивчення кінетики процесу фазових перетворень, теплопередачі, спікання, росту зерна, капілярного транспорту більш легкоплавкої фази, дифузійної коалесценції та перекристалізації під час швидкісного нагрівання капілярно пористого тіла із частинок тугоплавких боридів в полі температурного градієнту;
 5. Створення нового класу керамічних композиційних матеріалів, здатних працювати в умовах великих термомеханічних навантажень до температур 1600 оС
 6. Дослідження кінетики процесу спрямованої кристалізації розплавів квазібінарних евтектичних сплавів;
 7. Синтез нових боридних матеріалів з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними властивостями;
 8. Вивчення напружено-деформованого стану фазових складових армованих керамічних композитів;
 9. Дослідження надшвидкісного охолодження розплавів евтектичних сплавів квазібінарних систем, впливу полів механічних коливань, з одночасним пропусканням струму на фазові перетворення, ущільнення та формування мікроструктури капілярно-пористих тіл в умовах великого температурного градієнту 

Катоди з гексабориду лантану для електронно-променевих пристроїв та газорозрядних систем


Степанчук А.М,,
к.т.н., проф. 

  Отримання та дослідження властивостей композиційних матеріалів за участю твердих тугоплавких сполук і виробів та покриттів з них

 1. Отримання та дослідження властивостей гранул з тугоплавких сполук (карбіди, бориди, нітриди та інші)
 2. Розробка та дослідження структури і властивостей металевої зв’язки для створення композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук;
 3. Дослідження процесів змочування поверхні тугоплавких сполук розплавами металів та сплавів;
 4. Дослідження процесів взаємодії твердих тугоплавких сполук з розплавами металів та сплавів;
 5. Дослідження процесів зношування композиційних матеріалів на основі твердих тугоплавких сполук при дії закріплених та вільних абразивів;
 6. Дослідження процесів отримання композиційних матеріалів на основі твердих тугоплавких сполук просочуванням гранул розплавами металів та сплавів;

Отримання та дослідження властивостей композиційних матеріалів (КМ)на основі заліза легованого високолегованими сплавами

 1. Дослідження процесів компактування матеріалів статичним пресуванням;
 2. Дослідження процесів спікання ;
 3. Вивчення фізико-механічних властивостей КМ

Мазур В.І.,
д.т.н., проф.
Фазові рівноваги і фазові перетворення в термодинамічних системах з мікрогетерогенною рідкою фазою.

 Юркова О.І.,
д.т.н., проф. 
Вивчення закономірностей впливу високого тиску, інтенсивної пластичної деформації та температури на формування структури, фазового складу та комплексу механічних властивості кристалічних та квазікристалічних металевих матеріалів, зокрема, багатокомпонентних високоентропійних сплавів та композиційних квазікристалічних сплавів на основі алюмінію.

 Білик І.І.,
к.т.н., доц.
 1. Розробка технологій нанесення покриттів;
 2. Дослідження процесів формування структури та властивостей напилених покриттів

 Бірюкович  Л.О., 
к.т.н., доц. 
 1. Отримання та дослідження властивостей композиційних матеріалів за участю твердих тугоплавких сполук і виробів та покриттів з них.
 2. Отримання та дослідження властивостей композиційних матеріалів (КМ) на основі заліза легованого високолегованими сплавами

Богомол Ю.І.,
д.т.н, проф. 
Створення фізико-хімічних основ одержання монокристалічних, полікристалічних та спрямовано армованих композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук.

 

Мініцький А.В.,
д.т.н., доц.

 
 1. Дослідження механізмів ущільнення порошкових матеріалів.
 2. Розробка порошкових магнітно-м'яких матеріалів електротехнічного призначення.


Степанов О.В.,
к.т.н., доц.

Скінченно-елементне моделювання матеріалів та технологічних процесів

Вплив магнітно-абразивного оброблення на структуру та властивості інструментальних матеріалів.


Руденький С.О.,
ст.викл. 
 1. Високопористі нанокомпозити на основі порошків оксидів металів.
 2. Композиційна кераміка для резистивного нагріву.
 3. Елементи броні на основі композиційної кераміки

Троснікова І.Ю.,
к.т.н., доцент. 
 1. Одержання армованих композиційних матеріалів на основі тугоплавких металів (Мо, Nb) шляхом спрямованої кристалізації сплавів систем Мо-Si-B, Nb -Si-B  евтектичного складу з розплаву та дисперсного стану.
 2. Створення армованих композиційних матеріалів з підвищеною міцністю та твердістю поліфункціонального призначення шляхом керування процесами формування структури під час спрямованої кристалізації евтектичних сплавів систем Mo-Si-В,  Nb -Si-B,  WC-W 2C.


Биба Є.Г.,
к.т.н., доцент. 
Cтворення порошкових та композиційних титанових сплавів з підвищеними  фізико-механічними властивостями шляхом  активації фізичними (накладання механічних коливань термоциклювання та швидкісне нагрівання) та хімічними методами (додаванням бору та боромістких сполук) процесів ущільнення порошків гідриду титану під час пресування та спікання.


 

 

Adidas

Навчальні посібники

Степанчук А.М. Теорія та технологія пресування порошкових матеріалів. – К.: Вид–во «Центр учбової », 2016. – 336 с.

Степанчук А.М., Білик І.І. Матеріали для напилювання покриттів. – К.: Вид–во «Центр учбової літератури», 2016. – 236 с.

Бірюкович Л. О. Кристалохімія тугоплавких сполук [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Л. О. Бірюкович. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 112 с. – Бібліогр.: с. 111-112. українською мовою; протокол № 7 Вченої ради НТУУ «КПІ»; дата 06.06.2016


Монографії

Панарін В.Є., Кіндрачук М.В., Лобода П.І. та ін. Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування. Монографія. – Запоріжжя, АТ «Мотор Січ», 2016. – 264 с. Рекомендовано до друку Вченими радами НТУУ «КПІ» (протокол № 11 від 07.11.2016 р.) та ЗНТУ (протокол № 3 від 08.11.2016 р.). с. 95-151

Головко В.В., Кузнецов В.Д., Фомічов С.К., Лобода П.І. Нанотехнології у зварюванні низьколегованих високоміцних сталей. – Київ, НТУУ «КПІ», 2016. – 240 с. Рекомендовано Вченою радою НТУУ «КПІ» (протокол № 2 від 08.02.2016 р.) С. 123-192.


Статті в закордонних фахових виданнях

G. Hasemann, D. Kaplunenko, I. Bogomol, M. Kruger Near-Eutectic Ternary Mo-Si-B Alloys: Microstructures and Creep Properties / JOM (2016) Volume 68, Issue 11, P. 2847–2853.

І. Solodkyi, D. Demirskyi, Y. Sakka, and O. Vasylkiv, “Hardness and toughness control of brittle boron suboxide ceramics by consolidation of star-shaped particles by spark plasma sintering”. Ceramics International, 2016, 42, P. 3525–3530.

D. Demirskyi, I. Solodkyi, Y. Sakka, and O. Vasylkiv, “High-temperature strength of boron suboxide ceramic consolidated by spark plasma sintering” Journal of the American Ceramic Society, 2016, 99 (8), P. 2769–2777

Yurkova A.I., Chernyavskii V.V., Gorban V.F. Structure and Mechanical Properties of High-Entropy AlCuNiFeTi and AlCuNiFeCr Alloys Produced by Mechanical Activation Followed by Pressure Sintering // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. July 2016, Volume 55, Issue 3, pp 152–163.

О.I. Zaporozhets, B.N. Mordyuk, N.А. Dordienko, V.А.Mykhailovsky, V.F. Mazanko, O.P. Karasevskaya, G.I. Prokopenko. Ultrasonic studies of texture inhomogeneities in pressure vessel steel subjected to ultrasonic impact treatment and shock compression. Surface & Coating Technology, 2016, № 9, рр.1-10.


Статті в вітчизняних наукових журналах

Юркова А.И., Чернявский В.В., Горбань В.Ф. Структура и механические свойства высокоэнтропийных AlCuNiFeТі и AlCuNiFeCr сплавов, полученных механическим легированием с последующим спеканием под давлением // Порошкова металургія. -2016. - № 3/4. - С.37-52. 16 с

Богук Ю.О., Кравченко О.І., Биба Є.Г. Термостабільність структури швидкогартованого наноквазікристалічного Al94Fe3Cr3 сплаву // Металознавство та обробка металів. – 2016. – № 2. – С. 502.

Большаков О.Є. Чернявський В.В. Структура та механічні властивості високоентропійних сплавів, отриманих механічним легуванням та спіканням під тиском // Металознавство та обробка металів. – 2016. – № 2. – С. 57-58.

Кравченко О.І., Гущик Д.В. Структура та фазовий склад квазікристалічного Al94Fe3Cr3 сплаву, консолідованого в умовах квазігідростатичного стиску // Металознавство та обробка металів. – 2016. – № 2. – С. 65-66.

Мініцький А.В., Сисоєв М.О., Мініцька Н.В. Тривалість поверхневого термічного оброблення на структуру порошкових залізовуглецевих сплавів // Металознавство та обробка металів, 2016. – № 1.–с. 3–6.

Миницкий А.В., Сосновский Л.А., Лобода П.И. Допрессовка брикетов из смесей на основе порошка железа // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2016. –№ 54. – с. 220–225

Мініцький А.В., Сидоренко Б.О., Бесарабець Ю.Й. Вплив зовнішнього контактного тертя на процес допресовки порошкових матеріалів на основі заліза // Проблеми тертя та зношування, 2016 – № 1 (70). – с. 150–154

Миницкий А.В., Лобода П.И. Инфильтрация смазки при прессовании в объем пористого брикета // Порошковая металлургия, 2016. – № 11/12.

Богомол Ю.І., Попович О.І., Хаземан Г., Крюгер М., Лобода П.І. Cтруктура та властивості спрямовано закристалізованого сплаву системи Мо-8,7Si-18B // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – №2. – 2016. – С. 69-76.

Григоренко Г.М., Ахонин С.В., Лобода П.И., Григоренко С.Г., Северин А.Ю., Березос В.А., Богомол Ю.И. Структура и свойства титанового сплава, легированного бором, полученного способом электронно-лучевого переплава // Современная электрометаллургия, – 2016. –№ 1. – C. 21-25.

Лобода П.И., Зворыкин Л.О., Косюк В.С., Солодкий Е.В. Анализ перспектив создания титана, армированного волокнами диборида титана, устойчивого к динамическим загрузкам, Технологические системы, 2016, № 2, С. 89-91.

Лобода П.И., Зворыкин Л.О., Новиков М.О., Солодкий Е.В. Особенности изменений структуры и свойств в сплаве Т110 в результате ударной механической нагрузки, Технологические системы, 2016, № 2, С. 79-81.

Сизоненко О.М., Лобода П.І., Зайченко А.Д., Солодкий Є.В. , Торпаков А.С., Присташ М.С., Трегуб В.О. Вплив високовольтного електричного розряду на дисперсність та структуру порошку B4C// Надтверді матеріали, (2016)

А.М. Степанчук А.М., О.А. Демиденко О.А . Стійкість порошкових матеріалів із композицій залізо-самофлюсівний сплав при газоабразивному зношуванні // Проблеми тертя та зношування: – К.: Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2016. – № 4, – Вип. 73. – С. 65–74

Дацюк О.Е., Хижняк В.Г., Білик І.І. Дифузійне титаноалітування нікелю з бар’єрним шаром (Ti,Zr)N // Наукові вісті КПІ, 2016, № 1 (105 ).

Степанчук А.М., Богатов О.С., Ведель Д.В. Про механізм дисперсного зміцнення міді при її легуванні чавунами // Металознавство та термообробка. – 2016.– № 1.– С.7-12

Степанчук А.М., Румянцева Ю.Г., Демиденко О.А. Вплив складу та структури сплавів залізо-самофлюсівний сплав на їх корозійну стійкість у розчинах сірчаної кислоти // Луцьк: Ж-л “Наукові нотатки” ЛДТУ, 2016. – С. 188-195.

П.І. Лобода, О.П. Карасевська, Т.О. Соловйова. Напружено деформований стан фазових складових керамічного композиту LaB6—TiВ2 / Металлофиз. новейшие технол. / Metallofiz. Noveishie Tekhnol 2016, т.


Публікації попередніх років

Air Max 1 Mid Liberty Max Kicks

Теми дисертаційних робіт аспірантів на 31 січня 2019 року та напрями досліджень вступників до аспірантури [pdf]

Теми дисертаційних робіт аспірантів на 30 листопада 2018 року [pdf]

Програма підготовки аспірантів (PhD)  від 19 лютого 2018 року [pdf]

Air Jordan

Навчальні посібники

Г.П. Кисла, П.І. Лобода, В.Є.Федорчук, М.О. Сисоєв Матеріалознавство тугоплавких металів та сполук. Посібник – Київ: «Центр учбової літератури», 2017. – 320с.

Бірюкович Л. О. Кристалохімія тугоплавких сполук [Текст]: навч. посіб. / Л. О. Бірюкович. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 112 с. – Бібліогр.: с. 111-112.

Рентгеноструктурний аналіз матеріалів у дисперсному стані [Текст] : навчальний посібник / Уклад.: П.І.Лобода, О.П.Карасевська, І.Ю.Троснікова. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – 139 с.


Статті в закордонних фахових виданнях

Solodkyi, I. Bogomol, P. Loboda, D. Batalu, A.M. Vlaicu and P. Badica Floating zone partial re-melting of B4C infiltrated with molten Si, Ceramics International, 43 (2017) 14718–14725.

S.N. Dub, S.M. Sichkar, V. Bilous, G.N. Tolmachova, P.I Loboda, I. Bogomol, G.P. Kysla Mechanical properties of single crystals of transition metals diborides TMB2 (TM = Sc, Hf, Zr, Ti). Experiment and theory //Journal of Superhard Materials 39(5): 308-318 · September 2017. DOI: 10.3103/S10634576170500213. 

V. Bolbut, I. Bogomol, M. Krüger. Gerichtet erstarrte Mo-Zr-B- und Mo-Hf-B-Legierungen, 16. Sommerkurs Werkstoffe und Fügen am Institut für Werkstoff- und Fügetechnik, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 08. und 09. September 2017 P. 179-184. (ISBN 978-3-944722-58-0; DOI 10.24352/UB.OVGU-2017-75).

Bolbut Volodymyr, Bogomol Iurii, Bauer Carolin, Krüger Manja Directionally solidified Mo-Zr-B alloys // Material Science and Engineering Technology, Accepted manuscript, 2017.

S. N. Dub , S. M. Sichkar , V. A. Belous , G. N. Tolmacheva , P. I. Loboda , Yu. I. Bogomol , and G. P. Kysla Mechanical Properties of Single Crystals of Transition Metals Diborides TMB2 (TM = Sc, Hf, Zr, Ti). Experiment and Theory // Journal of Superhard Materials, 2017, Vol. 39, No. 5, pp. 308–318.

Byakova A.,  Yurkova A. Structural Performance of Nanoquasicrystalline Composites Based on Al-Fe-Cr-alloy: Synthesis and Key Characteristics // Proceedings of the 2017 IEEE 7 th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties. – 2017. – Part 3. – P. 03NNSA03-1-03NNSA03-5.  

T.O. Soloviova, O.P. Karasevska, J. Vleugels, P.I. Loboda. Influence of annealing on crucible-free float zone melted LaB6 -TiB2 composites // Journal of Alloys and Compounds 729 (2017) 749-757.

G.Ya. Akimov, T.A. Soloviova, P.I. Loboda, and S.Yu. Prilipko. Mechanical activation of crystallization of amorphous boron and synthesis of Al3Ti under cold isostatic pressing of B–Al–(LaB6–TiB2) powder // Journal of Superhard Materials 2017, V. 39, P. 343–348.

Syzonenko O.M., Loboda P.I., Zaichenko A.D., Solodkyi I. V. Torpakov A.S., Prystash M.S., Trehub V.O. The influence of high-voltage electrical discharge on dispersion and structure of B4C powder // Journal of Superhard Materials. – 2017. V. 39(4), pp. 243-250.

D. Demirskyi, I. Solodkyi, Y. Sakka, T. Nishimura, O. Vasylkiv. High-temperature strength and plastic deformation behavior of niobium diboride consolidated by spark plasma sintering // Journal of the American Ceramic Societ. 2017. V. 100(11). P. 5295-5305.


Статті у вітчизняних наукових журналах

Миницкий А.В., Лобода П.И. Альтернативная методика определения уплотняемости порошковых систем // Порошковая металлургия, 2017.– №7/8.–с. 79–87.

Мініцький А.В., Власова О.В., Биба Є.Г., Мініцька Н.В. Вплив режимів термічної обробки на структуру та магнітні властивості сплаву на основі нікелю // Металознавство та обробка металів, 2017. – №1.– с. 10–16.

Миницкий А.В., Сосновский Л.А., Быков А.И., Лобода П.И. Процессы вторичного уплотнения брикетов на основе порошка железа // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2017. –№58. – с. 248–254.

О.І. Юркова, В.В. Чернявський, М.О. Сисоєв, М.О. Курасова. Структура та механічні властивості покриттів з AlCuNiFeCrта AlCuNiFeCrТі високоентропійних сплавів, отриманих електронно-променевим методом // Металознавство та обробка металів, 2017. – №1.– С. 3–9.

Юркова О.І., Чернявський В.В., Матвєєв О.М. Багатокомпонентні AlSiNiCoFeCr і AlSiNiCoFeCrTi високоентропійні покриття на сталі. Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2017. – № 2. – С. 81-88.

Юркова О.І., Кравченко О.І., Бякова О.В., Гущик Д.В. // Структура та механічні властивості наноквазікристалічного Al94Fe3Cr3 сплаву, консолідованого в умовах квазігідростатичного стиску // "Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2017. – № 6. – С. 81-89.

Степанов О.В., Богомол Ю.І. Програмні засоби оптимального вибору матеріалів // Металознавство та обробка металів.-2016. - № 4. С. 56-60.

Романенко Ю.М., Лобода П.І., Степанов О.В., Ткачук В.П. Одержання порошку заліза із дисперсних відходів шліфувального виробництва // Науковий вісник ДДМА. - 2016. - № 3(21Е).- С.4-10.

Троснікова І.Ю., Лобода П.І., Івашура О.О. Вплив хімічного складу на структуру та механічні властивості сплавів системи Nb-Si-B // Металознавство та обробка металів. 2016, № 4, с. 31-35.

Степанчук А.М., Демиденко О.А., Клеков А.О. Зносостійкість при терті в парі з закріпленим абразивом композиційних матеріалів на основі заліза і самофлюсівних сплавів // Наукові вісті НТУУ”КПІ”. – 2017. – №1. – С.87-93

Mazur A.V., Mazur V.I., Gasik M.M. Features of the phase equilibria in the system with micro-geterogeneous liquid phase. МОМ. - № 2. - 2017. - с. 12-19.

Мазур В.И. Ю.Н. Таран и развитие теории эвтектической кристаллизации. // МиТОМ. - 2017. - № 2. - C. 12-14.

Мазур В.І. Дніпропетрівська наукова школа металознавства і Ю.Н.Таран. Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні. - 2017. - № 1. - с. 116-119.


Публікації попередніх років

Nike footlocker