Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

 

Григорій Валентинович Самсонов (1918-1975)

Організатор в КПІ кафедри порошкової металургії та рідкісних металів (теперішня назва: кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії)

Засновник наукової школи "Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів"


Генеалогічне дерево наукової школи "Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів" 

Напрями наукової діяльності викладачів кафедри

Лобода П.І.,
д.т.н., проф. 
 1. Матеріалознавство тугоплавких сполук, теорія і практика одержання чистих високотемпературних керамічних матеріалів поліфункціонального застосування;
 2. Дослідження закономірностей зародкоутворення та кінетики росту кристалів із бінарних та тернарних розплавів;
 3. Розроблення теоретичних основ процесу вирощування крупних, структурно і хімічно досконалих монокристалів тугоплавких боридів з наперед заданою кристалографічною орієнтацією;
 4. Вивчення кінетики процесу фазових перетворень, теплопередачі, спікання, росту зерна, капілярного транспорту більш легкоплавкої фази, дифузійної коалесценції та перекристалізації під час швидкісного нагрівання капілярно пористого тіла із частинок тугоплавких боридів в полі температурного градієнту;
 5. Створення нового класу керамічних композиційних матеріалів, здатних працювати в умовах великих термомеханічних навантажень до температур 1600 оС
 6. Дослідження кінетики процесу спрямованої кристалізації розплавів квазібінарних евтектичних сплавів;
 7. Синтез нових боридних матеріалів з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними властивостями;
 8. Вивчення напружено-деформованого стану фазових складових армованих керамічних композитів;
 9. Дослідження надшвидкісного охолодження розплавів евтектичних сплавів квазібінарних систем, впливу полів механічних коливань, з одночасним пропусканням струму на фазові перетворення, ущільнення та формування мікроструктури капілярно-пористих тіл в умовах великого температурного градієнту 

Катоди з гексабориду лантану для електронно-променевих пристроїв та газорозрядних систем


Степанчук А.М,,
к.т.н., проф. 

  Отримання та дослідження властивостей композиційних матеріалів за участю твердих тугоплавких сполук і виробів та покриттів з них

 1. Отримання та дослідження властивостей гранул з тугоплавких сполук (карбіди, бориди, нітриди та інші)
 2. Розробка та дослідження структури і властивостей металевої зв’язки для створення композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук;
 3. Дослідження процесів змочування поверхні тугоплавких сполук розплавами металів та сплавів;
 4. Дослідження процесів взаємодії твердих тугоплавких сполук з розплавами металів та сплавів;
 5. Дослідження процесів зношування композиційних матеріалів на основі твердих тугоплавких сполук при дії закріплених та вільних абразивів;
 6. Дослідження процесів отримання композиційних матеріалів на основі твердих тугоплавких сполук просочуванням гранул розплавами металів та сплавів;

Отримання та дослідження властивостей композиційних матеріалів (КМ)на основі заліза легованого високолегованими сплавами

 1. Дослідження процесів компактування матеріалів статичним пресуванням;
 2. Дослідження процесів спікання ;
 3. Вивчення фізико-механічних властивостей КМ

Мазур В.І.,
д.т.н., проф.
Фазові рівноваги і фазові перетворення в термодинамічних системах з мікрогетерогенною рідкою фазою.

 Юркова О.І.,
д.т.н., проф. 
Вивчення закономірностей впливу високого тиску, інтенсивної пластичної деформації та температури на формування структури, фазового складу та комплексу механічних властивості кристалічних та квазікристалічних металевих матеріалів, зокрема, багатокомпонентних високоентропійних сплавів та композиційних квазікристалічних сплавів на основі алюмінію.

 Білик І.І.,
к.т.н., доц.
 1. Розробка технологій нанесення покриттів;
 2. Дослідження процесів формування структури та властивостей напилених покриттів

 Бірюкович  Л.О., 
к.т.н., доц. 
 1. Отримання та дослідження властивостей композиційних матеріалів за участю твердих тугоплавких сполук і виробів та покриттів з них.
 2. Отримання та дослідження властивостей композиційних матеріалів (КМ) на основі заліза легованого високолегованими сплавами

Богомол Ю.І.,
д.т.н, проф. 
Створення фізико-хімічних основ одержання монокристалічних, полікристалічних та спрямовано армованих композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук.

 

Мініцький А.В.,
д.т.н., доц.

 
 1. Дослідження механізмів ущільнення порошкових матеріалів.
 2. Розробка порошкових магнітно-м'яких матеріалів електротехнічного призначення.


Степанов О.В.,
к.т.н., доц.

Скінченно-елементне моделювання матеріалів та технологічних процесів

Вплив магнітно-абразивного оброблення на структуру та властивості інструментальних матеріалів.


Руденький С.О.,
ст.викл. 
 1. Високопористі нанокомпозити на основі порошків оксидів металів.
 2. Композиційна кераміка для резистивного нагріву.
 3. Елементи броні на основі композиційної кераміки

Троснікова І.Ю.,
к.т.н., доцент. 
 1. Одержання армованих композиційних матеріалів на основі тугоплавких металів (Мо, Nb) шляхом спрямованої кристалізації сплавів систем Мо-Si-B, Nb -Si-B  евтектичного складу з розплаву та дисперсного стану.
 2. Створення армованих композиційних матеріалів з підвищеною міцністю та твердістю поліфункціонального призначення шляхом керування процесами формування структури під час спрямованої кристалізації евтектичних сплавів систем Mo-Si-В,  Nb -Si-B,  WC-W 2C.


Биба Є.Г.,
к.т.н., доцент. 
Cтворення порошкових та композиційних титанових сплавів з підвищеними  фізико-механічними властивостями шляхом  активації фізичними (накладання механічних коливань термоциклювання та швидкісне нагрівання) та хімічними методами (додаванням бору та боромістких сполук) процесів ущільнення порошків гідриду титану під час пресування та спікання.


 

 

Adidas