Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Навчальні посібники

Степанчук А.М. Теорія та технологія пресування порошкових матеріалів. – К.: Вид–во «Центр учбової », 2016. – 336 с.

Степанчук А.М., Білик І.І. Матеріали для напилювання покриттів. – К.: Вид–во «Центр учбової літератури», 2016. – 236 с.

Бірюкович Л. О. Кристалохімія тугоплавких сполук [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Л. О. Бірюкович. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 112 с. – Бібліогр.: с. 111-112. українською мовою; протокол № 7 Вченої ради НТУУ «КПІ»; дата 06.06.2016


Монографії

Панарін В.Є., Кіндрачук М.В., Лобода П.І. та ін. Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування. Монографія. – Запоріжжя, АТ «Мотор Січ», 2016. – 264 с. Рекомендовано до друку Вченими радами НТУУ «КПІ» (протокол № 11 від 07.11.2016 р.) та ЗНТУ (протокол № 3 від 08.11.2016 р.). с. 95-151

Головко В.В., Кузнецов В.Д., Фомічов С.К., Лобода П.І. Нанотехнології у зварюванні низьколегованих високоміцних сталей. – Київ, НТУУ «КПІ», 2016. – 240 с. Рекомендовано Вченою радою НТУУ «КПІ» (протокол № 2 від 08.02.2016 р.) С. 123-192.


Статті в закордонних фахових виданнях

G. Hasemann, D. Kaplunenko, I. Bogomol, M. Kruger Near-Eutectic Ternary Mo-Si-B Alloys: Microstructures and Creep Properties / JOM (2016) Volume 68, Issue 11, P. 2847–2853.

І. Solodkyi, D. Demirskyi, Y. Sakka, and O. Vasylkiv, “Hardness and toughness control of brittle boron suboxide ceramics by consolidation of star-shaped particles by spark plasma sintering”. Ceramics International, 2016, 42, P. 3525–3530.

D. Demirskyi, I. Solodkyi, Y. Sakka, and O. Vasylkiv, “High-temperature strength of boron suboxide ceramic consolidated by spark plasma sintering” Journal of the American Ceramic Society, 2016, 99 (8), P. 2769–2777

Yurkova A.I., Chernyavskii V.V., Gorban V.F. Structure and Mechanical Properties of High-Entropy AlCuNiFeTi and AlCuNiFeCr Alloys Produced by Mechanical Activation Followed by Pressure Sintering // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. July 2016, Volume 55, Issue 3, pp 152–163.

О.I. Zaporozhets, B.N. Mordyuk, N.А. Dordienko, V.А.Mykhailovsky, V.F. Mazanko, O.P. Karasevskaya, G.I. Prokopenko. Ultrasonic studies of texture inhomogeneities in pressure vessel steel subjected to ultrasonic impact treatment and shock compression. Surface & Coating Technology, 2016, № 9, рр.1-10.


Статті в вітчизняних наукових журналах

Юркова А.И., Чернявский В.В., Горбань В.Ф. Структура и механические свойства высокоэнтропийных AlCuNiFeТі и AlCuNiFeCr сплавов, полученных механическим легированием с последующим спеканием под давлением // Порошкова металургія. -2016. - № 3/4. - С.37-52. 16 с

Богук Ю.О., Кравченко О.І., Биба Є.Г. Термостабільність структури швидкогартованого наноквазікристалічного Al94Fe3Cr3 сплаву // Металознавство та обробка металів. – 2016. – № 2. – С. 502.

Большаков О.Є. Чернявський В.В. Структура та механічні властивості високоентропійних сплавів, отриманих механічним легуванням та спіканням під тиском // Металознавство та обробка металів. – 2016. – № 2. – С. 57-58.

Кравченко О.І., Гущик Д.В. Структура та фазовий склад квазікристалічного Al94Fe3Cr3 сплаву, консолідованого в умовах квазігідростатичного стиску // Металознавство та обробка металів. – 2016. – № 2. – С. 65-66.

Мініцький А.В., Сисоєв М.О., Мініцька Н.В. Тривалість поверхневого термічного оброблення на структуру порошкових залізовуглецевих сплавів // Металознавство та обробка металів, 2016. – № 1.–с. 3–6.

Миницкий А.В., Сосновский Л.А., Лобода П.И. Допрессовка брикетов из смесей на основе порошка железа // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2016. –№ 54. – с. 220–225

Мініцький А.В., Сидоренко Б.О., Бесарабець Ю.Й. Вплив зовнішнього контактного тертя на процес допресовки порошкових матеріалів на основі заліза // Проблеми тертя та зношування, 2016 – № 1 (70). – с. 150–154

Миницкий А.В., Лобода П.И. Инфильтрация смазки при прессовании в объем пористого брикета // Порошковая металлургия, 2016. – № 11/12.

Богомол Ю.І., Попович О.І., Хаземан Г., Крюгер М., Лобода П.І. Cтруктура та властивості спрямовано закристалізованого сплаву системи Мо-8,7Si-18B // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – №2. – 2016. – С. 69-76.

Григоренко Г.М., Ахонин С.В., Лобода П.И., Григоренко С.Г., Северин А.Ю., Березос В.А., Богомол Ю.И. Структура и свойства титанового сплава, легированного бором, полученного способом электронно-лучевого переплава // Современная электрометаллургия, – 2016. –№ 1. – C. 21-25.

Лобода П.И., Зворыкин Л.О., Косюк В.С., Солодкий Е.В. Анализ перспектив создания титана, армированного волокнами диборида титана, устойчивого к динамическим загрузкам, Технологические системы, 2016, № 2, С. 89-91.

Лобода П.И., Зворыкин Л.О., Новиков М.О., Солодкий Е.В. Особенности изменений структуры и свойств в сплаве Т110 в результате ударной механической нагрузки, Технологические системы, 2016, № 2, С. 79-81.

Сизоненко О.М., Лобода П.І., Зайченко А.Д., Солодкий Є.В. , Торпаков А.С., Присташ М.С., Трегуб В.О. Вплив високовольтного електричного розряду на дисперсність та структуру порошку B4C// Надтверді матеріали, (2016)

А.М. Степанчук А.М., О.А. Демиденко О.А . Стійкість порошкових матеріалів із композицій залізо-самофлюсівний сплав при газоабразивному зношуванні // Проблеми тертя та зношування: – К.: Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2016. – № 4, – Вип. 73. – С. 65–74

Дацюк О.Е., Хижняк В.Г., Білик І.І. Дифузійне титаноалітування нікелю з бар’єрним шаром (Ti,Zr)N // Наукові вісті КПІ, 2016, № 1 (105 ).

Степанчук А.М., Богатов О.С., Ведель Д.В. Про механізм дисперсного зміцнення міді при її легуванні чавунами // Металознавство та термообробка. – 2016.– № 1.– С.7-12

Степанчук А.М., Румянцева Ю.Г., Демиденко О.А. Вплив складу та структури сплавів залізо-самофлюсівний сплав на їх корозійну стійкість у розчинах сірчаної кислоти // Луцьк: Ж-л “Наукові нотатки” ЛДТУ, 2016. – С. 188-195.

П.І. Лобода, О.П. Карасевська, Т.О. Соловйова. Напружено деформований стан фазових складових керамічного композиту LaB6—TiВ2 / Металлофиз. новейшие технол. / Metallofiz. Noveishie Tekhnol 2016, т.


Публікації попередніх років

Air Max 1 Mid Liberty Max Kicks