Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

 д.т.н., професор, заступник декана інженерно-фізичного факультету з наукової роботи

Працює в КПІ з 1985 р. У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію, в 2006 р. присвоєне звання старшого наукового співробітника,  в 2008 р. захистила докторську дисертацію на тему “Формування наноструктури та механічних властивостей в a-залізі під час інтенсивної пластичної деформації тертям ” за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Напрям наукових досліджень – створення ультрадрібнодисперсних, в т.ч. нанокристалічних станів в металевих матеріалах в умовах високоенергетичної механічної дії шляхом інтенсивної пластичної деформації (ІПД) в газових середовищах; вплив структурного стану на особливості дифузії, фазових перетворень та механічні властивості матеріалів, а також інформаційно-діагностичне забезпечення надійності і довговічності цих матеріалів в реальних умовах експлуатації під навантаженням.

Автор понад 100 наукових праць.

Читає курси лекцій «Неметалеві матеріали»; «Хімія та фізика дисперсних систем»; «Фізичні та структурні методи дослідження металів», керує курсовими, дипломними та магістерськими науково-дослідними роботами.

В співавторстві з колегами з НАН України підготувала до друку перший україномовний навчальний посібник «Спінені та високопористі матеріали з комірковою структурою» та навчальний посібник «Теоретичні основи і методи визначення механічних властивостей матеріалів та покриттів при індентуванні на макро- та мікрорівнях», які плануються до видання у 2010 р.

Підвищення кваліфікації

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, 2022 р. "Розширення та поглиблення системи знань в області структури, властивостей, сучасних метолів отримання та дослідження порошкових композиційних матеріалів і насамперед високоентропійних сплавів та композтів на їх основі"

 

intellect.compnano.kpi.ua/profile/yoi14

e-mail: