Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Запрошуємо на навчання за освітньо-науковою та освітньо професійною програмою підготовки магістрів "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів"

 Кафедра Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії забезпечує якісну підготовку фахівців рівня магістр (освітньо-науквова - 1 рік 9 місяців та освітньо-професійна -1 рік 4 місяці програми) на основі одержаної вищої освіти 1-го рівня - бакалавр.

Для вступників до магістратури необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови.

Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Цього року можна зарахувати результаті ЄВі 2020 та 2021 років.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. Для подачі електронної заяви необхідно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 24 липня до 30 липня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою (параграф 2 положення):

КБ = 0,25*П1 + 0,75*П2 + RA

П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,

П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

RA - чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

 RA = 2*Ra + 2*Rt

Ra - академічний складник, Rt - складник творчих досягнень

Академічний складник (Ra) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатка до диплома (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у чисельному або літерному еквіваленті згідно наведеної нижче шкали. За наявності і літерного, і чисельного показника, пріоритет надається чисельному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатка до диплома як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Чисельний еквівалент оцінки визначається за наступною шкалою:

95-100 (A) – 5 балів;
85-94 (B) – 4,5 бали;
75-84 (C) – 4 бали;
65-74 (D) – 3,5 бали;
60-64 (E) – 3 бали;
31-59 – 2,5
бали; 1-30 – 2 бали.


Складник творчих досягнень (RT) академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень.

Значення рангів творчих досягнень

Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності.   Університетський рівень, r1=0.5
Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування, диплом призеру другого туру Фестивалю «Future of Ukraine 2021».   Всеукраїнський рівень, r2=1.0
Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту, диплом переможця Фестивалю «Future of Ukraine 2021»   Міжнародний рівень, r3=2

1. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на їх кількість.

2. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності (освітній програмі), на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями(освітніми програмами)).

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

 

Покрокова інструкція реєстрації та подання електронної заяви (на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Інформація для вступників на магістерські програми (сайт КПІ ім. Ігоря Сікорського)


Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову (освітньо-професійну) програму підготовки маістра "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів"