Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Генеалогічне дерево наукової школи "Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів"  [pdf]

Напрями наукової діяльності викладачів кафедри

Лобода П.І.,
д.т.н., проф. 
 1. Матеріалознавство тугоплавких сполук, теорія і практика одержання чистих високотемпературних керамічних матеріалів поліфункціонального застосування;
 2. Дослідження закономірностей зародкоутворення та кінетики росту кристалів із бінарних та тернарних розплавів;
 3. Розроблення теоретичних основ процесу вирощування крупних, структурно і хімічно досконалих монокристалів тугоплавких боридів з наперед заданою кристалографічною орієнтацією;
 4. Вивчення кінетики процесу фазових перетворень, теплопередачі, спікання, росту зерна, капілярного транспорту більш легкоплавкої фази, дифузійної коалесценції та перекристалізації під час швидкісного нагрівання капілярно пористого тіла із частинок тугоплавких боридів в полі температурного градієнту;
 5. Створення нового класу керамічних композиційних матеріалів, здатних працювати в умовах великих термомеханічних навантажень до температур 1600 оС
 6. Дослідження кінетики процесу спрямованої кристалізації розплавів квазібінарних евтектичних сплавів;
 7. Синтез нових боридних матеріалів з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними властивостями;
 8. Вивчення напружено-деформованого стану фазових складових армованих керамічних композитів;
 9. Дослідження надшвидкісного охолодження розплавів евтектичних сплавів квазібінарних систем, впливу полів механічних коливань, з одночасним пропусканням струму на фазові перетворення, ущільнення та формування мікроструктури капілярно-пористих тіл в умовах великого температурного градієнту 

Катоди з гексабориду лантану дляелектронно-променевих пристроїв та газорозрядних систем


Степанчук А.М,,
к.т.н., проф. 

  Отримання та дослідження властивостей композиційних матеріалів за участю твердих тугоплавких сполук і виробів та покриттів з них

 1. Отримання та дослідження властивостей гранул з тугоплавких сполук (карбіди, бориди, нітриди та інші)
 2. Розробка та дослідження структури і властивостей металевої зв’язки для створення композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук;
 3. Дослідження процесів змочування поверхні тугоплавких сполук розплавами металів та сплавів;
 4. Дослідження процесів взаємодії твердих тугоплавких сполук з розплавами металів та сплавів;
 5. Дослідження процесів зношування композиційних матеріалів на основі твердих тугоплавких сполук при дії закріплених та вільних абразивів;
 6. Дослідження процесів отримання композиційних матеріалів на основі твердих тугоплавких сполук просочуванням гранул розплавами металів та сплавів;

Отримання та дослідження властивостей композиційних матеріалів (КМ)на основі заліза легованого високолегованими сплавами

 1. Дослідження процесів компактування матеріалів статичним пресуванням;
 2. Дослідження процесів спікання ;
 3. Вивчення фізико-механічних властивостей КМ

Мазур В.І.,
д.т.н., проф.
Фазові рівноваги і фазові перетворення в термодинамічних системах з мікрогетерогенною рідкою фазою.

 Юркова О.І.,
д.т.н., проф. 
Вивчення закономірностей впливу високого тиску, інтенсивної пластичної деформації та температури на формування структури, фазового складу та комплексу механічних властивості кристалічних та квазікристалічних металевих матеріалів, зокрема, багатокомпонентних високоентропійних сплавів та композиційних квазікристалічних сплавів на основі алюмінію.

 Білик І.І.,
к.т.н., доц.
 1. Розробка технологій нанесення покриттів;
 2. Дослідження процесів формування структури та властивостей напилених покриттів

 Бірюкович  Л.О., 
к.т.н., доц. 
 1. Отримання та дослідження властивостей композиційних матеріалів за участю твердих тугоплавких сполук і виробів та покриттів з них.
 2. Отримання та дослідження властивостей композиційних матеріалів (КМ) на основі заліза легованого високолегованими сплавами

Богомол Ю.І.,
к.т.н, доц. 
Створення фізико-хімічних основ одержання монокристалічних, полікристалічних та спрямовано армованих композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук.

Кисла Г.П.,
к.т.н., доц. 
 1. Розробка нових керамічних композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук;
 2. Дослідження та побудова евтектичних квазібінарних діаграм стану систем з участю тугоплавких речовин;
 3. Дослідження теплоти плавлення високотемпературних сполук за температурами плавлення їх евтектичних сплавів;
 4. Розробка нових інструментальних матеріалів з використанням реакційних сумішей для обробки металів і сплавів методом різання.

Мініцький А.В.,
к.т.н., доц.

 
 1. Дослідження механізмів ущільнення порошкових матеріалів.
 2. Розробка порошкових магнітно-м'яких матеріалів електротехнічного призначення.

Степанов О.В.,
к.т.н., доц.
Вплив магнітно-абразивного оброблення на структуру та властивості інструментальних матеріалів.

Руденький С.О.,
ст.викл. 
 1. Високопористі нанокомпозити на основі порошків оксидів металів.
 2. Композиційна кераміка для резистивного нагріву.
 3. Елементи броні на основі композиційної кераміки

Троснікова І.Ю.,
к.т.н., ст.викл. 
 1. Одержання армованих композиційних матеріалів на основі тугоплавких металів (Мо, Nb) шляхом спрямованої кристалізації сплавів систем Мо-Si-B, Nb -Si-B  евтектичного складу з розплаву та дисперсного стану.
 2. Створення армованих композиційних матеріалів з підвищеною міцністю та твердістю поліфункціонального призначення шляхом керування процесами формування структури під час спрямованої кристалізації евтектичних сплавів систем Mo-Si-В,  Nb -Si-B,  WC-W 2C.

Сисоєв М.О.,
к.т.н., асист. 
 1. Розробка нових композиційних матеріалів для нанесення захисних покриттів методом електронно-променевого напікання;
 2. Вивчення впливу екзотермічної взаємодії компонентів на структуру та властивості покриттів;
 3. Розробка технології нанесення металокерамічних покриттів;
 4. Розробка нових керамічних композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук

Биба Є.Г.,
асистент. 
Cтворення порошкових та композиційних титанових сплавів з підвищеними  фізико-механічними властивостями шляхом  активації фізичними (накладання механічних коливань термоциклювання та швидкісне нагрівання) та хімічними методами (додаванням бору та боромістких сполук) процесів ущільнення порошків гідриду титану під час пресування та спікання.


 

 

Adidas

Human Hair Extensions hair extensions for men paula young wigs cheap human hair wigs wigs for white women best human hair extensions Wigs for black women short wigs for black women Wigs for women
hair extensions for men women's wigs human hair wigs real hair wig wig types christie brinkley hair extensions cap wigs wigs for men lacefront wigs best wigs ken paves wigs hair extensions for men